ກະຊວງພາຍໃນ

Ministry of Home Affairs

ປຶກສາຫາລື ການອອກແບບໂຄງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດ ວຽກງານການຈົດທະບຽນ ແລະ ສະຖິຕິພົນລະເມືອງ 2016-2025

ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ການຜັນຂະຫຍາຍຍຸດທະສາດວຽກງານການຈົດທະບຽນ ແລະ ສະຖິຕິພົນລະເມືອງ 2016-2025 ໃຫ້ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຢ່າງມີປະສິດຕິພາບ ແລະ ປະສິດຕິຜົນ.

ວັນທີ 29 ຕຸລາ 2019 ກົມຄຸ້ມຄອງພົນລະເມືອງ ກະຊວງພາຍໃນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບການອອກແບບໂຄງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດວຽກງານການຈົດທະບຽນ ແລະ ສະຖິຕິພົນລະເມືອງ ແຕ່ປີ 2016-2025 ຂຶ້ນ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ສີພຸກ ວົງພັກດີ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມມີຕ່າງໜ້າບັນດາກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ກົມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງກະຊວງພາຍໃນ ເຂົ້າຮ່ວມ 50 ກວ່າທ່ານ.

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ເປັນການແລກປ່ຽນບົດຮຽນທາງດ້ານວິຊາການ ເພື່ອສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈ ລະຫວ່າງ ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ກ່ຽວກັບແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການດັ່ງກ່າວເພື່ອຮັບປະກັນ ດ້ານການຮ່ວມມື ແລະ ການສະໜັບສະໜູນ ຂອງບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ໃນການຈັດຕັ້ັງປະຕິບັດບັນດາກິດຈະກໍາທີ່ນອນຢູ່ໃນໂຄງການ ໃຫ້ບັນລຸຕາມ ຈຸດປະສົງ ແລະ ຄາດໝາຍຂອງໂຄງການທີ່ກໍານົດໄວ້.

Hits: 225

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *