ໜ່ວຍງານດ້ານການປົກຄອງ ທົບທວນຄືນ ແລະ ວາງແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ປີ 2020

ເພື່ອເປັນການທົບທວນຄືນ ຜົນສໍາເລັດ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆ ກ່ອນຈະນໍາສະເໜີໃນກອງປະຊຸມໂຕະມົນທີ່ໃກ້ຈະມາເຖິງ ແລະ ວາງທິດທາງແຜນການປີ 2020, ໜ່ວຍງານດ້ານການປົກຄອງ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປະທານ ແລະ ປະທານຮ່ວມ, ກອງປະຊຸມປະຈໍາປີ ຂອງໜ່ວຍງານດ້ານການປົກຄອງ ຂຶ້ນໃນວັນທີ 13 ພະຈິກ 2019 ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງທ່ານ ຄໍາໝັ້ນ ສູນວິເລີດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນ,ທ່ານ ໄຊສີ ສັນຕິວົງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທໍາ, ທ່ານ ນາງ ຣິຄາດາ ຣິເຈີ ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ  ທ່ານ ຊອນ ພລັງຊົວ ກູໂນດ ຜູ້ອໍານວຍການອົງການຮ່ວມມືເພື່ອການພັດທະນາຂອງປະເທດສະວິດເຊີແລນ ປະຈໍາພາກພື້ນແມ່ນໍ້າຂອງ, ມີບັນດາຜູ້ຕາງໜ້າຈາກບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງລັດ, ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ເຂົ້າຮ່ວມ.

          ທ່ານ ຄໍາໝັ້ນ ສູນວິເລີດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ກອງປະຊຸມວ່າ: ການຈັດກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ເປັນການເປີດໂອກາດໃຫ້ສະມາຊິກ ຈາກທຸກພາກສ່ວນໄດ້ມີໂອກາດທົບທວນຄືນ ເຖິງຜົນສໍາເລັດ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆ ກ່ອນຈະນໍາສະເໜີໃນກອງປະຊຸມໂຕະມົນທີ່ຈະມາເຖິງ ລວມທັງການວາງທິດທາງແຜນການສໍາລັບສົກປີຕໍ່ໄປ ກໍຄືປີ 2020 ພ້ອມທັງແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນກ່ຽວກັບຜົນການປະເມີນຂີດຄວາມສາມາດຂອງກອງເລຂາໜ່ວຍງານດ້ານການປົກຄອງ ເພື່ອເປັນການປັບປຸງເຮັດໃຫ້ການປະຕິບັດວຽກງານຂອງໜ່ວຍງານ ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ, ໜ່ວຍງານດ້ານການປົກຄອງ ປະກອບມີ 2 ໜ່ວຍງານຍ່ອຍ ຄື: ໜ່ວຍງານຍ່ອຍການປັບປຸງບໍລິຫານລັດ ແລະ ໜ່ວຍງານຍ່ອຍດ້ານນິຕິກໍາ, ເຊິ່ງແຕ່ລະໜ່ວຍງານກໍໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການຂອງຕົນຢ່າງຫ້າວຫັນ ແລະ ມີຜົນສໍາເລັດໃນຫຼາຍດ້ານ ພ້ອມທັງກະກຽມຄໍາເຫັນຂອງຂະແໜງການປົກຄອງ ເພື່ອສະເໜີເຂົ້າໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຄັ້ງທີ 9 (2021-2025).

          ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ໜ່ວຍງານດ້ານການປົກຄອງ ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປັບປຸງລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ ບັນດານິຕິກໍາຕ່າງ ນັບແຕ່ປີ 2016 ເປັນຕົ້ນມາ ສາມາດຊ່ວຍກໍານົດພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດໃນແຕ່ລະຂັ້ນໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນຂຶ້ນ, ປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ, ການຄຸ້ມຄອງລັດຖະກອນ, ການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການເຊື່ອມສານເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ໄດ້ມອບທຶນພັດທະນາເມືອງ ເພື່ອສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ບັນດາເມືອງກ່ຽວກັບການຈັດບູລິມະສິດ, ແຜນການ ແລະ ສະໜອງການບໍລິການໃຫ້ແກ່ທ້ອງຖິ່ນ ພ້ອມກັນນີ້, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາແນະນໍາຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກ່ຽວກັບຜົນຂອງກອງປະຊູມໂຕະມົນປີ 2018 ແລະ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຄໍາແນະນໍາດັ່ງກ່າວ ແລະ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ຮັບຟັງກ່ຽວກັບການສະເໜີແຜນກິດຈະກໍາຂອງໜ່ວຍງານດ້ານການປົກຄອງ ທີ່ຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນປີ 2020 ອີກດ້ວຍ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *