ກະຊວງພາຍໃນ ເຜີຍແຜ່ ນິຕິກໍາວຽກງານຄຸ້ມຄອງພົນລະເມືອງ ຢູ່ 02 ແຂວງພາກເໜືອ

ລະຫວ່າງວັນທີ 25-29 ມັງກອນ 2021 ນີ້ ກົມຄຸ້ມຄອງພົນລະເມືອງ ກະຊວງພາຍໃນ ໄດ້ຈັດກອງ ປະຊຸມເຜີຍແຜ່ນິຕິກໍາວຽກງານຄຸ້ມຄອງພົນລະເມືອງ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຂະແໜງພາຍໃນ ແລະ ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານການຈົດທະບຽນ ແລະ ສະຖິຕິພົນລະເມືອງ ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງ ຂອງແຂວງຫົວພັນ ແລະ ແຂວງຊຽງຂວາງ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ປອ ທອງຈັນ ມະນີໄຊ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນ, ເຂົ້າຮ່ວມມີຜູ້ຕາງໜ້າຈາກ ກົມຄຸ້ມຄອງສໍາມະໂນຄົວ ແລະ ກໍ່ສ້າງຮາກຖານ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ພະແນກພາຍໃນຂັ້ນແຂວງ, ຫ້ອງການພາຍໃນຂັ້ນເມືອງ, ກອງບັນຊາການປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບຂັ້ນແຂວງ, ຂັ້ນເມືອງ ແລະ ມີຜູ້ຕາງໜ້າຂະແໜງສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ, ສູນສະຖິຕິ, ການຕ່າງປະເທດ, ຍຸຕິທໍາ ຂັ້ນແຂວງ ເຂົ້າຮ່ວມ 80 ກວ່າຄົນ.

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ຍຸດທະສາດວຽກງານການຈົດທະບຽນ ແລະ ສະຖິຕິພົນລະເມືອງ 2016-2025, ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍທະບຽນຄອບຄົວ (ສະບັບປັບປຸງ) ເລກທີ 44/ສພຊ, ລົງວັນທີ 14 ມິຖຸນາ 2018, ຄໍາແນະນໍາ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະບຽນຄອບຄົວ ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຂະແໜງການພາຍໃນ ແລະ ຂະແໜງການປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ເພື່ອສ້າງຄວາມຮັບຮູ້, ເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບນິຕິກໍາວຽກງານຄຸ້ມຄອງພົນລະເມືອງ ໃຫ້ເປັນເອກະພາບກັນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ທັງຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ.ທ່ານ ປອ ທອງຈັນ ມະນີໄຊ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນ ໄດ້ກ່າວເປີດກອງປະຊຸມບາງຕອນວ່າ: ວິໄສທັດ 2030 ແລະ ຍຸດທະສາດພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ 5 ປີຄັ້ງທີ VIII (2016-2020) ໄດ້ກໍານົດກ່ຽວກັບວຽກງານພົນລະເມືອງວ່າ: ຮອດປີ 2030 ສິດທິຂອງພົນລະເມືອງ ມີການຮັບປະກັນດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງລັດ ຕາມກົດໝາຍທີ່ສັກສິດ, ສໍາລັບຄາດໝາຍສູ້ຊົນຮອດປີ 2025 ພົນລະເມືອງລາວໃນເກນອາຍຸ ໄດ້ສໍາເລັດການສຶກສາຂັ້ນມັດທະຍົມຕົ້ນ, ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບການບໍລິການດ້ານສາທາລະນະສຸກທີ່ທົ່ວເຖິງ ແລະ ມີອາຍຸຍືນສະເລ່ຍສູງກວ່າ 73 ປີ, ກໍາລັງແຮງງານໄດ້ຮັບການພັດທະນາທາງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ແລະ ເພື່ອສູ້ຊົນໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍການພັດທະນາທີ່ຍືນຍົງ (SDGs) ແລະ ຄໍາໝັ້ນສັນຍາ ຕໍ່ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີພາກພື້ນອາຊີ-ປາຊີຟິກ ທີ່ຈັດຂຶ້ນຢູ່ທີ່ບາງກອກປະເທດໄທ ໃນເດືອນພະຈິກ 2014.

ກະຊວງພາຍໃນ ໄດ້ສະເໜີລັດຖະບານຮັບຮອງສາມໂຄງການໃຫຍ່ ຄື ໂຄງການສ້າງຖານຂໍ້ມູນຄຸ້ມຄອງພົນລະເມືອງ, ໂຄງການສ້າງຍຸດທະສາດວຽກງານການຈົດທະບຽນ ແລະ ສະຖິຕິພົນລະເມືອງ ແລະ ໂຄງການປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະບຽນຄອບຄົວ ສະບັບປີ 2009. ສໍາລັບໂຄງການສ້າງຖານຂໍ້ມູນຄຸ້ມຄອງພົນລະເມືອງ ປັດຈຸບັນກໍາລັງດໍາເນີນການທົດລອງຢູ່ 02 ແຂວງ ແລະ 01 ນະຄອນຫຼວງ (ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ແຂວງຈໍາປາສັກ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ລວມມີ 31 ເມືອງ). ສ່ວນຍຸດທະສາດວຽກງານການຈົດທະບຽນ ແລະ ສະຖິຕິພົນລະເມືອງ ລັດຖະບານ ໄດ້ຮັບຮອງ ປີ 2017 ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະບຽນຄອບຄົວ ສະບັບປັບປຸງ ໄດ້ຮັບຮອງຈາກກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ປີ 2018, ແຕ່ທັງສອງນິຕິກຳຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເຜີຍແຜ່ຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ສະນັ້ນ ກົມຄຸ້ມຄອງພົນລະເມືອງ ກະຊວງພາຍໃນ ຈຶ່ງໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ນິຕິກໍາວຽກງານຄຸ້ມຄອງພົນລະເມືອງໃຫ້ແກ່ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງສອງແຂວງຄັ້ງນີ້. ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບໜູນຈາກ ໂຄງການຈົດທະບຽນ ແລະ ສະຖິຕິພົນລະເມືອງ ກະຊວງພາຍໃນ ຮ່ວງກູ້ຢືມຈາກ ທະນານໂລກ.