ກະຊວງພາຍໃນ

Ministry of Home Affairs

ຮັບສະໝັກພະນັກງານໂຄງການ ຕໍາແໜ່ງ ພະນັກງານບັນຊີໂຄງການ ຂອງ ໂຄງການ ຈົດທະບຽນ ແລະ ສະຖິຕິພົນລະເມືອງ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *