ໂຄງປະກອບບຸກຄະລາກອນ

ປອ.ທ່ານ ທອງຈັນ ມະນີໄຊ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງພາຍໃນ

ທ່ານ ນິສິດ ແກ້ວປັບຍາ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງພາຍໃນ

ທ່ານ ນາງ ລີວົງ ລາວລີ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງພາຍໃນ