ໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ

ໂຄງປະກອບກົງຈັກ ຂອງກະຊວງພາຍໃນ ປະກອບດ້ວຍ 1 ຫ້ອງການ, 11 ກົມ, 1 ສະຖາບັນ ແລະ 1 ສູນ:

 1. ຫ້ອງການ;
 2. ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ;
 3. ກົມກວດກາ;
 4. ກົມພັດທະນາການບໍລິຫານລັດ;
 5. ກົມການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ;
 6. ກົມຄຸ້ມຄອງລັດຖະກອນ;
 7. ກົມແຜນທີ່ແຫ່ງຊາດ;
 8. ກົມເອກະສານແຫ່ງຊາດ;
 9. ກົມແຂ່ງຂັນ ແລະ ຍ້ອງຍໍ;
 10. ກົມຄຸ້ມຄອງຫົວໜ່ວຍວິຊາການ ແລະ ພາລະກອນ;
 11. ກົມຄຸ້ມຄອງພົນລະເມືອງ;
 12. ກົມຊົນເຜົ່າ ແລະ ສາສະໜາ;
 13. ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການປົກຄອງ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ;
 14. ສູນສຳຫຼວດວັດແທກແລະແຜນທີ່
0Shares
loພາສາລາວ