ໂຄງການຈົດທະບຽນ ແລະ ສະຖິຕິພົນລະເມືອງ

ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ພຶ້ນຖານການຈົດທະບຽນຄອບຄົວ ໃຫ້ພະນັກງານພະແນກພາຍໃນແຂວງ ແລະ ຫ້ອງການພາຍໃນເມືອງຂອງ ແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງໄຊຍະບູລີ

loພາສາລາວ