ການເຄື່ອນໄຫວບັນດາກົມ

ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ພຶ້ນຖານການຈົດທະບຽນຄອບຄົວ ໃຫ້ພະນັກງານພະແນກພາຍໃນແຂວງ ແລະ ຫ້ອງການພາຍໃນເມືອງຂອງ ແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງໄຊຍະບູລີ

ກະຊວງພາຍໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ກະຊວງພາຍໃນ ສສ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື, ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບວຽກງານຂົງເຂດພາຍໃນ