ກົມກວດກາ

ໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ຂອງກົມກວດກາ ປະກອບດ້ວຍ

  1. ພະແນກ ກວດກາພັກ.
  2. ພະແນກ ກວດກາລັດ, ສະກັດກັນ ແລະ ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ.
  3. ພະແນກ ສັງລວມ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າຄຳຮ້ອງ-ຄຳສະເໜີ.
0Shares
loພາສາລາວ