ຫ້ອງການ

ໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ຂອງຫ້ອງການ ປະກອບດ້ວຍ

  1. ພະແນກ ແຜນການ ແລບະ ການເງິນ.
  2. ພະແນກ ປະຊາສຳພັນ, ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ສະຖິຕິ.
  3. ພະແນກ ພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມືສາກົນ.
  4. ພະແນກ ສັງລວມ ແລະ ເລຂານຸການ.
  5. ພະແນກ ບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ.
0Shares
loພາສາລາວ