ຫ້ອງການ

ໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ຂອງຫ້ອງການ ປະກອບດ້ວຍ

  1. ພະແນກ ແຜນການ ແລບະ ການເງິນ.
  2. ພະແນກ ປະຊາສຳພັນ, ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ສະຖິຕິ.
  3. ພະແນກ ພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມືສາກົນ.
  4. ພະແນກ ສັງລວມ ແລະ ເລຂານຸການ.
  5. ພະແນກ ບໍລິຫານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ.