ວີດີໂອ

ວີດີໂອເປີດບັ້ນການຈົດທະບຽນການເກີດຜ່ານລະບົບຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນພົນລະເມືອງແບບເອເລັກໂຕຣນິກ (eCRVS)
ຈັນຍາບັນພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ
ສູນບໍລິການຜ່ານປະຕູດຽວ “ODSC” One Door Service Center “Lao PDR”
ການຈົດທະບຽນການຢ່າຮ້າງ
ການຈົດທະບຽນການເສຍຊີວິດ
ຈົດທະບຽນການຍົກຍ້າຍ
ການຈົດທະບຽນການປ່ຽນຊື່ ຫຼື ນາມສະກຸນ
ການຈົດທະບຽນການເກີດ
ຈົດທະບຽນແຕ່ງດອງ
71Shares
loພາສາລາວ