ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ

ໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ຂອງກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ ປະກອບດ້ວຍ

  1. ພະແນກ ກໍ່ສ້າງພັກ ແລະ ປົກປ້ອງພັກ.
  2. ພະແນກ ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ.
  3. ພະແນກ ຄຸ້ມຄອງແລະ ກໍ່ສ້າງພະນັກງານ.
  4. ພະແນກ ນະໂຍບາຍ ແລະ ຍ້ອງຍໍ.
0Shares
loພາສາລາວ