ດຳລັດ

ດຳລັດ ການແຕ່ງດອງລະຫວ່າງພົນລະເມືອງລາວກັບຄົນຕ່າງປະເທດ ຄົນຕ່າງດ້າວ ແລະ ຄົນບໍ່ມີສັນຊາດ


ດຳລັດວ່າດ້ວຍການກຳນົດຕໍາແໜ່ງງານ


ດຳລັດວ່າດ້ວຍຈັດຍາບັນ ຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ


ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ວຽກງານຊົນເຜົ່າ


ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ນະໂຍບາຍຕໍ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນທີ່ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຢູ່ເຂດຫ່າງໄກ ສອກຫຼີກ ແລະ ທຸລະກັນດານ


ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການແຂ່ງຂັນ ແລະ ຍ້ອງຍໍ


ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປ້ອງການເຄື່ອນໄຫວສາສະໜາ ຢູ່ ສປປ ລາວ


ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ພັດທະນາພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ


ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ຕໍາແໜ່ງວິຊາການຂອງລັດຖະກອນ


ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ຕໍາແໜ່ງບໍລິຫານຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ


ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການປະສານງານລະຫວ່າງບັນດາກະຊວງອົງການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງ, ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ກັບສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ


0Shares
loພາສາລາວ