ກົມແຂ່ງຂັນ ແລະ ຍ້ອງຍໍ

ໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ຂອງກົມແຂ່ງຂັນ ແລະ ຍ້ອງຍໍ ປະກອບດ້ວຍ

  1. ພະແນກ ສັງລວມ-ຄຸ້ມຄອງວັດຖຸ.
  2. ພະແນກ ແຂ່ງຂັນ.
  3. ພະແນກ ຍ້ອງຍໍ
  4. ພະແນກ ຄຸ້ມຄອງນາມມະຍົດ.
0Shares
loພາສາລາວ