ສະຖິຕິຂະແໜງການພາຍໃນ

ຕາຕະລາງສັງລວມສະຖິຕິລັດຖະກອນ ປະຈຳປີ 2022

ລາຍການຍິງຊາຍລວມ
ຈໍານວນລັດຖະກອນທົ່ວປະເທດ (1+2)83.066 91.992 175.058
1 ຂັ້ນກະຊວງ (ສູນກາງ)11.63713.80225.439
2 ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ71.42978.190149.619
ພະແນກການຂັ້ນແຂວງ15.72320.19035.913
ຫ້ອງການຂັ້ນເມືອງ55.70658.000113.706

0Shares
loພາສາລາວ