ກົມຄຸ້ມຄອງພົນລະເມືອງ

ໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ຂອງກົມຄຸ້ມຄອງພົນລະເມືອງ ປະກອບດ້ວຍ

  1. ພະແນກ ທະບຽນຄອບຄົວ.
  2. ພະແນກ ຄຸ້ມຄອງຖານຂໍ້ມູນ ແລະ ສະຖິຕິພົນລະເມືອງ.
  3. ພະແນກ ຄຸ້ມຄອງການຍົກຍ້າຍພົນລະເມືອງ.

ເວັບໄຊ www.crvs.gov.la

facebook Page : CRVS Projet

Youtube Chanel: CRVS Project

0Shares
loພາສາລາວ